Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër) bazuar apo jo në Shqipëri.
Për regjistrimet në nëndomainet ".com.al, .org.al, .net.al, .edu.al", një aplikant shqiptar duhet të provojë së pari se ai i takon kategorisë përkatëse në Shqipëri. Për aplikantët që nuk janë rezidentë në Shqipëri, regjistrimet në këto nëndomaine janë bërë përmes shërbimit të autoritetit ndermjetes, prandaj nuk kërkohet asnjë dokument shtesë.
Aplikanti duhet të shoqërojë kërkesën e tij me dokumentacion mbështetës që vërteton plotësimin e kushteve të përcaktuara nga Rregullorja e AKEP-it, nëse kërkohet nga ky i fundit.


A ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domeneve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-it nën .AL dhe nën-domain. al dhe .net.al "nga regjistri.

Nenet 18 dhe 19 të këtij dokumenti përcaktojnë fushat që nuk lejohen për regjistrim. Kjo përfshin regjistrimin e markave tregtare në pronësi të palëve të treta, aktivitete të spammingut përfshirë viruset dhe mjetet e piraterisë, aktivitetet e paligjshme sipas ligjit shqiptar, emrat e gjeolokimeve (në Shqipëri), emrat teknikë etj. Lista e detajuar gjendet tek rregullorja: Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-it nën .AL dhe nën-domain. al dhe .net.al "nga regjistri.

Kush janë emrat e rezervuar nën zonën .al?

Emrat e markave, patentave dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit e markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar.

Përjashtohen rastet kur kërkuesi i një emri domaini nën “.al”, pasi është konsultuar me linkun e faqes web zyrtare me DPPI - seksioni i databazës online të markave/patentave/dizenjove industriale të regjistruara, së bashku me të dhënat e kërkuara të regjistrimit, deklaron me shkrim që ai pranon të lirojë/heqë dorë për atë domain brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, duke humbur çdo të drejtë për ankim apo çdo kërkesë për kompensim, nëse emri i të njëjtit domain është kërkuar apo do të kërkohet të posedohet nga poseduesi i ligjshëm i markës/patentës/dizenjos industriale.

Për sa më sipër përpara kërkimit dhe regjistrimit të një domain “.al” duhet të bëni kërkim në faqen web të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale (DPPI) http://www.dppm.gov.al/ .

FAQs për rregullat e domaineve .al

Kush janë emrat e rezervuar nën zonën .al?

A mund të regjistrojë cdokush nje domain .al?

Kush janë emrat e ndaluar nën zonën .al?

Sa shkronja mund te kete nje domain .al?

Si të transferoj nje domain .al

A ka WHOIS per domainet .al?